Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

TAVAS BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç 

MADDE 1- Bu yönetmelik, Tavas Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Tavas Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak 

MADDE 3- Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 22 ŞUBAT 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1)Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Tavas Belediyesini,
b) Başkan: Tavas Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından görev bölümü yapılan Başkan Yardımcısını,
ç) Encümen: Tavas Belediye Encümenini

 1. d) Meclis: Tavas Belediye Meclisini
 2. e) Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğünü,
  f) Müdür: Birim Müdürünü
  f) Şef: Yazı İşleri Müdürlüğünde kadrolu şefi,
  g) Personel: Müdür ve Şef tanımının dışındaki birim çalışanlarını,
  ğ) Evlendirme Memuru: İlgili yönetmelik gereği Nikah akdi yapmaya belediye başkanı tarafından yetki verilen memur ve/veya memurları,
  h) Genel Evrak: Belediye Başkanlığı’na gelen evrakların tasnifinde yetkili memurları

ı) İnsan Kaynakları: Personel özlüklerini takip eden memuru

 1. i) Birim Arşivi: Her birimin kendi bünyelerinde saklaması gerekli evrakların saklandığı bölümü,
  j) Kurum arşivi: Kurumun teşkilatı içinde yer alan ve birimlerde saklama süresini tamamlayan evrakın muhafaza edilip saklandığı yeri,
 2. k) Arşiv memuru: Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan kuruma ait birimlerde saklanma sürelerini tamamlayan evrakı, arşiv yönetmeliği kapsamında düzenleyen denetleyen sistematiği oluşturan üst yönetici onayı ile atanmış memur veya sözleşmeli personeli ifade eder.

Temel İlkeler 

MADDE 5- (1) Tavas Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
ç) Hesap verebilirlik,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarını kullanımda etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT VE BAĞLILIK
 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 6- 

 1. Müdürlük; Müdür, Şef, İnsan Kaynakları Birimi, Meclis Birimi, Encümen Birimi, Evrak Kayıt Birimi, Evlendirme Birimi, Birim Arşivi, Kurum Arşivi,
 2. Müdürlük; müdür, şef ve yeteri kadar memur, işçi ve diğer personelden oluşur.
 3. Müdürlük içinde teşekkül ettirilen birimlerin iç organizasyon yapıları müdürlükte görev yapmakta olan şef/ şefler dâhil olmak üzere tüm çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları müdürün teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek iç düzenlemeye geçerlilik kazanır.
 4. Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır. 

Bağlılık 

MADDE 7- Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU, İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
 

MADDE 8-

 • Müdürlüğün Görevleri 
 1. Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, nikâh akitlerinin yapılması ve iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.
 3. 5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar, ve arşivler. Meclis kararlarının yazılımını sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini internette yayınlatır.
 4. 5393 Sayılı yasanın 33. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Encümen üyesi olarak görevlendirilen Yazı İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile Encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını sağlar. Kararları dikte eder. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yaptırır. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.
 5. Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.

 

 

 

 1. Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Medeni kanunla Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikah işlemlerini başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme memurluğu görev ve sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğü’ndeki İnsan Kaynakları birimi personelle ilgili iş ve işlemleri yapar.
 3. (a) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

(b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre  iletilir.

(c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(d) Birim içerisindeki demirbaşların ilgili personele zimmetini sağlar.

(e) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılma durumunda görevleri              gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak              yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(f) Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni                görevliye teslim edilir. 

 • Müdürlüğün Belediye Meclisi ile ilgili görevleri: 
 1. Müdürlüklerden Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanmak üzere Belediye Başkanlığından havaleli olarak gönderilen dosyalarla meclis gündemini Belediye Başkanı adına hazırlayıp, Meclis Başkanına, Meclis başkan vekilleri ve meclis üyelerine dağıtımını sağlamak,
 2. Oluşturulan Meclis toplantı gündem dosyasını 3 gün önceden Meclis Üyelerin adreslerine; Zabıta memurlarınca, posta veya elektronik posta marifetiyle tebligatın yapılmasının dağıtımını sağlamak,
 3. Belediye Meclis kararlarının yazımının kontrolünü yapmak,
 4. Belediye Meclisinde alınan kararları ve tutanak özetlerini Meclis Başkanlık divanı görevlilerine imzalatılması ve bu kararların arşivleyerek muhafazasını sağlamak,
 5. Belediye Meclisince alınan kararlardan Belediye başkanı tarafından yasal süresi içerisinde yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edilmeyen kararların; mülki amire onaylanması için gönderilmesinin kontrolünü yapmak,
 6. Alınan kararların, onay işlemleri bittikten sonra ilgili Müdürlüğüne gönderilmesinin kontrolünü ve bir suretinin de müdürlük arşivinde saklanmasını sağlar,
 7. Meclis toplantı tarihi, toplantı gündemi, karar özetleri, tutanak özetleri, Meclis üyeleri ve ihtisas komisyonları görev dağılımı listesinin internet ortamından yayımını kontrol etmek,
 • Müdürlüğün Belediye Encümeni ile İlgili Görevleri: 
 1. Belediye birimlerinin bağlı oldukları Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanınca Encümene havale olunan dosyalarla, Encümen gündemini oluşturmak ve toplantı esnasında Encümene sunulmasını sağlamak,
 2. Belediye Encümenince alınan kararların yazılmasını, dosyalanmasını ve gereği için ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak,
 3. Encümence alınan kararların, encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları Encümen başkanı ve üyelerine imzalatılmasını sağlamak,

 

 • Müdürlüğün Genel Evrak kayıt ile ilgili görevleri: 
 1. Belediye Başkanlığına; kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların bilgisayar ortamında kaydını yapmak ve ilgili birimlere havalesini yaparak zimmetle teslim edilmesini sağlamak,

 

 

 

 1. Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçeleri kabul etmek, Başkan ve/veya Başkan Yardımcısına havale ettirilerek kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek,
 2. Belediyeden posta ile gelen evrakları teslim almak, gönderilecek evrakların kurye tarafından posta zimmet defterine işlenerek PTT´ye zimmet karşılığı verilmesini sağlamak,
 3. Belediyenin genelini ilgilendiren evrakları, ilgili Müdürlüklere havale edip, koordinasyonu sağlayacak Müdürlüğü, belirlemek ve cevaplarının verilip verilmediğinin kontrolünü yapmak, 

(5) Müdürlüğün İnsan Kaynakları ile İlgili Görevleri:

     a) Memur Personel: 

 1. Memur Personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.
 2. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti.
 3. Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması.
 4. Memur personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının ve bilgilerin muhafazasının sağlanması.
 5. Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (SSK, öğrenim değişikliği, askerlik süresi) işlemlerin yapılması.
 6. Ataması yapılacak memur personelin ilk işe girişte ve belirli sürelerde alınması gereken kanuni belgelerinin alınarak incelenmesi ve usulüne uygun olarak saklanması.
 7. İşe girişten itibaren tüm çalışma yıllarını, kademe ve derece değişikliklerini gösterir hizmet belgelerinin düzenlenmesi
 8. Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının nakil gittikleri kuruma gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması.
 9. Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda şubat ayının son gününe kadar, Memur Personelden Mal beyanı alınması, önceki yıllarda alınan beyannamelerle karşılaştırma yapılması ve muhafaza edilmesi.
 10. Memur Personelin özlük bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun hazırlamış olduğu Hizmet Takip Programına (HİTAP) girişinin yapılması.
 11. Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun (HİTAP) programında girişini yapmak.
 1. Emeklilik Hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması
 2. Memurların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenleyerek arşivlenmesi.
 3. İzinlerini yurt dışında geçirmek isteyen memurların Valilik Makamından yurtdışı izin onayının alınması
 4. Bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılması,
 5. İzine ayrılan müdürlerin ve Başkan Yardımcılarının izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin vekâleten görevlendirme işlemlerinin yapılması.
 6. Yürürlükteki mevzuat gereği kısmi personel alımında Belediye Meclisinden izin alma işlemlerinin yapılması.
 7. Memurların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ile ilgili eş durumlarında, yeni doğumda Tedavi Yardımı Beyannamesi doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumundan aktivasyon işleminin yapılması.
 8. Personelin özlük hakları ile ilgili konularda Devlet Personel Başkanlığından görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek.
 9. Personel görevlendirmelerinde müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması.

 

 1. Belediyemizde staj yapmak isteyen stajyerlerin onayları alınarak branşlarına uygun Müdürlüklerde görevlendirilmeleri.
 2. Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap verilmesi.
 3. Özlük dosyalarının nakil, emeklilik, vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek arşivlenerek muhafaza edilmesi.
 4. Memur personelin görev yeri belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlarının cevaplandırılması.
 5. Memur personelin Hizmet Sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında gerekli mevzuatın uygulanması.
 6. Yürürlükteki mevzuat gereği açıktan atama, kadro ihdas ve kadro derece unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmalarının yapılması.
 7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin takip edilmesi.
 8. Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakların kayda alınarak zimmet defteri ile imza karşılığında teslim edilmesi.b) İşçi Personel: 

 

 1. Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarının hazırlanması.
 2. Tüm işçi personelin sosyal haklarını düzenleyen taraf sendika ile işveren adına toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak, 6356 sayılı Kanunların öngördüğü evrakları tamamlayarak sonucunu Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,
 3. Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izinlerin işlendikten sonra dosyalarına kaldırılması,
 4. Geçici İşçi Vize Alınması için Belediye Meclisine Onay Hazırlanması,
 5. İşçi Personelin yıl içinde almış olduğu izin ve istirahatlarının takibinin yapılması işlenmesi ve dosyalarına kaldırılması,
 6. İş Kanunu ve TİS gereği bütün işçilerin senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesini sağlamak,
 7. 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personelin belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere işe alınması için gerekli işlemleri yürütmek,
 8. Emekliliği dolan işçi personelin Sigorta Kanunu gereği talepleri üzerine emeklilik işlemlerini yürütmek, dosyalarını kapatmak,
 9. 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilecek personellerin işlemleri yürütmek,
 10. Mahkemelik olan işçi personeller için iş ve işlemleri yürütmek,c) Sözleşmeli Personel: 
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunulmak üzere Onay hazırlanması
 2. Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam edilecek personel ile Tam Zamanlı Sözleşme imzalanması için sözleşmelerin hazırlanması
 3. İmzalanan sözleşmelerin, personele ait evrakların, diplomaların ve Meclis Kararının tasdikli fotokopileri ile dolu boş kadro cetvellerinin hazırlanarak, sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderilmesi
 4. Sözleşmeli Personelin yıl içinde almış olduğu izin ve istirahatlarının takibinin yapılması, işlenmesi ve dosyalarına kaldırılması
 5. Sözleşme imzalanan her bir personel için özlük dosyası hazırlanması ve arşivlenmesi
 6. Çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılan personelin işten çıkış işlemlerinin yapılması
 7. Sözleşmeli Personel ile ilgili mevzuatın takip edilmesi

(6) Müdürlüğün Evlendirme Birimi ile İlgili Görevleri: 

 1. Müdürlüğe evlenme akdi yapmak üzere yapılacak başvuruları kabul etmek,
 2. Belediye Başkanının yetkilendireceği kişi tarafından nikâhların kıyılmasını sağlamak,

 

 1. Nikâh işlemlerinin tamamlanmasından sonra Nüfus Müdürlüğüne nikah bilgilerini bildirmek, Mernis tutanakları işlemek, 

(7) Müdürlüğün Arşiv Birimi ile İlgili Görevleri 

1. İşlemi biten her türlü yazı, rapor ve davaya ilişkin evraklar klasörlere konularak Müdürlüğün onayı ile birim arşivine kaldırılır.

2. Bunların saklanmasından ve istendiğinde çıkarılmasından birim şefi ile diğer personeller sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜDÜRÜN ATANMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI, VEKÂLET
 

Müdürün Atanması

MADDE 9- En az önlisans veya lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından eğitim veren veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak ve diğer üst normlardaki şartları taşıması aranır. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10-

 1. Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 2. Müdürlüğün verimliliğine arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlara mesleki bilgi aktarmak,
 3. Müdürlükte görev yapan tüm personelin birinci sicil amiri olarak, mesaiye devamlarını kontrol etmek,
 4. Yazı İşleri Müdürlüğündeki personelin birinci sicil amiri ve disiplin amiri olmakla ilgili yönetmeliklerde verilen görev ve yetkileri kullanmak,
 5. Personele yönetmelik hükümleri kapsamında görev dağılımı yaparak görev dağılımı kapsamında veya sair yazılı veya sözlü verdiği görevlerin etkin verimli ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 6. Harcama yetkilisi sıfatıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü ile yapacağı ortak çalışma ile müdürlük bütçesini hazırlamak, bütçe kapsamında hareket edilmesini sağlamak,
 7. Başkanlık makamının kanunlara uygun verdiği sair görevleri yerine getirmek,
 8. Yazı İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 9. Yazı İşleri Müdürlüğünde 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
 10. Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur. 

Vekâlet

MADDE 11- Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda işleyişin aksamaması için Başkanlık onayı ile uygun görülen personele vekâleten müdür olarak görevlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ESASLARI

GÖREVİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 12-

(1) Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

Kullanılan Defterler, Programlar ve Klasörler

MADDE 13-

 • Gelen giden evraklar bilgisayar programında kayıt altına alınır. Defter olarak; Harici zimmet defterleri kullanılır.
 • Personel özlük yazışmaları, yönetmelik ve genelgeler, meclis kararları, encümen kararları, arşiv evrakları ile ihtiyaca binaen oluşturulacak yeni klasörler oluşturulur. 

Müdürlük İçi Çalışma Usulü

MADDE 14-

 • Müdürlüğe gelen tüm yazılar, birim şefliğinde toplanır ve müdüre iletilir. Müdür gelen evrak ve yazıları ilgili birime havale eder,
 • İlgili birim tarafından gereği yerine getirilen evrak yeniden incelenmek denetlenmek üzere müdürlük makamına sunulur, müdürlük makamınca imzalanan evrakın çıkışı yapılarak ilgili birime gönderilmesi sağlanır.
 • Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin, görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere atanmaları halinde; görevlerinden ayrılabilmeleri için kendilerine verilmiş bulunan belgeleri, her türlü yazıları, yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, bunların o günkü durumuna açıkça belirten bir çizelge düzenleyerek temsil etmeleri, devir alanlarının ise bu dosyaları, belgeleri her türlü yazıları inceleyerek, bunların çizelgede gösterilen durumda olduğunu belirleyerek teslim almaları zorunlu ve gereklidir. Teslim tutanağı; müdür, teslim alan ve teslim eden tarafından üçlü imza ile tamamlanır.
 • Yukarıda adı geçen görevlilerin ölümü halinde; daha önce kendilerine verilmiş belgeler ve yazılar ile amir tarafından son durumları düzenlenecek tutanak ile belirtilerek yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon 

MADDE 15-

 • Yazı İşleri Müdürlüğünün;
 1. Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar, yazıyı yazan memurun, müdürün parafı ve Belediye Başkanının veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.
 2. Belediye Başkanının imzalayacağı yazışma evraklarında, yazıyı yazan memurun, müdürün ve Belediye Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanına imzaya sunularak yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Yönetmelikte Bulunmayan Hüküm ve Haller

MADDE 16- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 17-

 • Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve Meclis Kararının Mülkü idare amirinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır