Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu
Ver Coşkuyu

yilmaz_izci_bgYılmaz İZCİ
İmar ve Şehircilik Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tavas Belediye Başkanlığı hudutları dahilinde, yasalar çerçevesinde ,

1-Belediye meclisinde görüşülmesi gereken Yeni İmar Planı ,İmar Plan tadilatlarının yaptırmak,  bunların mevzuata göre  sürecinin  takibini sağlamak.

2-Vatandaşın İmar planı taleplerini;  ilgili kurumlardan uygun  görüş alınmasına  müteakip planların hazırlanması sürecini takip ederek mecliste görüşülmesini sağlamak

3-Vatandaşın İmar durumu taleplerini yerine getirmek

4- İnşaat ruhsatı almak isteyen mülkiyet sahiplerine, inşaata başlamadan önce;  İmar durumu ve istikamet krokisine göre projeleri incelemek,

5-Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplamak, tahakkuk ettirmek.

6-Yapılacak yapının, tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu, istikamet krokisini, mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak betonarme projelerini, inşaat mühendisinin statik hesaplamasına esas teşkil edecek jeoteknik veya jeolojik zemin etüt raporunu, fenni mesul taahhütnamelerini; İncelemek ve inceleme sonucunda herhangi bir eksik görülmezse Yapı Ruhsatını düzenlemek.

7-Yapı denetimli inşaatların yapı sahibi ile denetim şirketleri arasındaki sözleşmeleri, müteahhit ve şantiye şefliği sözleşmelerini kontrol etmek , yapı denetim ücretlerinin mal Müdürlüğü’ne yatırılmasını sağlamak,

8-Yapı denetimli inşaatların seviyelerine göre kontrol ederek hak edişlerin serbest bırakılmasını sağlamak,yapıya ait tüm seviye bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sisteminden girişlerini yapmak

9-Yeni inşaat ruhsatı verilen parsellere  numarataj yaparak  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü  sistemine(NVİ)  giriş yapmak

10- Belediye sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri ve bağımsız birimlerin Genel İskan ve Kullanma izinlerini hazırlamak, inşaatı tamamlanan binaların ilgililerin yazılı istemleri üzerine onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak, kontrolü yapılan binalara  iskan raporu düzenlemek,

11- Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek,

12-Yapı  Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,

13- Resmi kurum, kuruluş ve şahısların imar,fen ile ilgili Bilgi edinme kanunu kapsamında taleplerini yerine getirmek,

14- Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,

15- İlgili meslek odaları, SSK ve Devlet İstatistik Enstitüsüne aylık kullanma izni verilerini göndermek,

16- Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapılmasını önlemek için Fen İşleri ve Zabıta Amirliği ile beraber koordineli olarak çalışmak,

17- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak,

18- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı Kanunun 32.maddesine göre ruhsata uygun hale getirilmesi ve 42.maddesi uyarınca cezai işlem için tespit tutanağını hiç bekletmeden Belediye Encümenine göndermek,

19- Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse tutanak ve varsa yapı sahibinin itirazı ile birlikte dosyayı, gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek,

20- Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak,

21-Ruhsatlı yapıların ruhsat ve projeye uygunluk açısından  temel ve su basman kontrollerini  yapmak.

 

BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER

Bina Tadilatı ve Tamiratı Talebinde Gerekli Belgeler

Cins Tahsisi İçin Gerekli Belgeler

İmar Durumu Talebinde Gerekli Belgeler

İmar Planı Tadilatı Yapılması Talebinde Gerekli Belgeler

Kat İrtifakı Yapılması Talebinde Gerekli Belgeler

Tevhid-İfraz-Yola Terk İşlemi Talebinde Gerekli Belgeler

Yapı Kullanma İzin Belgesi Talebinde Gerekli Belgeler

Yapı Ruhsatı Talebinde Gerekli Belgeler

Best online bookmaker Sky Bet read full bookie review at bettingy.com

Tavas Belediyesi © Copyright 2014 | Tüm Hakları Saklıdır